voorwaarden

Hoofdstuk 1: “Algemene Bepalingen”

Artikel 1: definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2. www.Teeuwmarktkramen.nl , Handelend onder  Nl evenementen te Huizen. wikke 11,1273 br.

3. Klant: Een ieder die contractspartij is bij een overeenkomst aangegaan met Teeuwmarkramen/Nl evenementen

4. Huurder: Een ieder die een huurovereenkomst is aangegaan met Nl evenementen als verhuurder van roerende
zaken waaronder, doch niet uitsluitend, (markt-)kramen, hekken, tafels en/of stoelen etc.

5. Partijen: Nl evenmentenenerzijds en zijn contractspartij anderzijds.

Artikel 2: toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en
overeenkomsten van Nl evenementen daaronder begrepen alle daaruit voortvloeiende of daarop
voortbouwende overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zullen slechts worden erkend voor zover zij
door Nl evnementen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3. De toepasselijkheid van enige door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

4. Nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden zal niet leiden
tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen, zodat deze volledig in stand blijven.
Voorzover het voorgaande zich voordoet zullen partijen binnen één maand na de nietigheid of
vernietiging in overleg met elkaar treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij indien
en voorzover mogelijk het doel en de strekking van de voormalige bepaling als uitgangspunt wordt
genomen.

Artikel 3: aanbod

1. De offerte heeft een geldigheidsduur van 60 dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.

2. De aanbiedingen en prijsopgaven van Nl evenementen zijn tot het moment van totstandkoming van de
overeenkomst tussen partijen vrijblijvend, tenzij Nl evenementen uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft vermeld.

3. Alle aanbiedingen van Nl evenementen zijn gebaseerd op de tot dan toe door de klant verstrekte informatie en
Nl evenementen draagt voor de juistheid van die informatie, en voor de gevolgen van onjuiste informatie, geen
verantwoordelijkheid, ook indien deze informatie van derden afkomstig is.

4. De aanbieding is één en ondeelbaar. Bij uitvoering van een deel van de overeenkomst is Nl evenementen niet
gehouden dezelfde prijs naar rato te factureren.

Artikel 4: totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat Nl evenementen

a) een door de klant “voor akkoord” via mail of schriftelijk , opdrachtgeving per mail is bindend

«Algemeen__Dossiernummer» Artikel 4: totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat Nl evenementen:

a) een door de klant “voor akkoord” ondertekende offerte heeft ontvangen;

Artikel 5: prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bijkomende kosten zoals, doch niet beperkt tot,
reis-, verblijf-, verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen,
waaronder doch niet uitsluitend belastingen, invoerrechten, valutakoersen, wettelijke bepalingen, lonen,
premies etc. is Nl evenementen gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Voorzover de klant een
natuurlijk persoon betreft niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf is deze gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden indien de prijsstijging zich binnen 3 maanden na het sluiten van de
overeenkomst voordoet, met uitzondering van de prijsstijging die het gevolg is van een wettelijke
bepaling.

b) de door Nl evenementen ontvangen mail en akkoord bevonden door de tegen partij via mail of dergelijke toezegging is bindend.

3. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 5.2 behoudt Nl evnementen zich zich het recht voor om de
overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen.

4. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het op de factuur vermelde bedrag te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn. Na het verstrijken van deze
betalingstermijn is de klant zonder nadere ingebrekestelling rente over het factuurbedrag verschuldigd
vanaf de vervaldatum van de factuur. De te vergoeden rente bedraagt voor elke maand of een gedeelte
hiervan 1,5% over het factuurbedrag. Voorts is Nl evenementen alsdan verschuldigd een bedrag aan
buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de te vorderen hoofdsom. Indien de
betalingstermijn van een factuur is overschreden, zijn alle openstaande facturen van Nl evenementen aan de
klant terstond opeisbaar en is de klant ook hierover de contractuele rente en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd.

5. Klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na verzenddatum schriftelijk te worden gemeld, waarna
de inhoud van de factuur als juist en aanvaard dient te worden aangemerkt.

6. Het is de klant te allen tijde verboden kortingen onder welke benaming dan ook in mindering te brengen,
zijn betalingsverplichting te verrekenen met vorderingen die hij op Nl evenementenheeft of meent te hebben en
zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

7. Indien de klant op de vervaldag nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Nl evenementen
bevoegd de nakoming van alle jegens de klant aangegane verplichtingen op te schorten totdat betaling
is geschied.

Artikel 6: gegevens en informatie

1. De klant is gehouden alle gegevens en/of informatie die Nl evenementen noodzakelijk acht voor het op een
juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst, aan Nl evenementen te overleggen.

2. Nl evenementen draagt voor de juistheid van gegevens en/of informatie, en voor de gevolgen van onjuiste
informatie, geen verantwoordelijkheid, ook niet indien deze informatie van derden afkomstig is.

3. Nl evenementen is nimmer aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens en/of
informatie die door of namens de klant zijn aangeleverd, ook indien Nl evenementen deze fouten of
tekortkomingen kende of behoorde te kennen.

4. Indien de klant in gebreke blijft met het (tijdig) verstrekken van gegevens en/of bescheiden is Nl evenementen
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Nl evenementen de
desgewenste gegevens en/of bescheiden van de klant heeft ontvangen.

5. Voor schade die de klant lijdt vanwege het opschorten van de overeenkomst door Nl evenementen ten gevolge
van redenen die in de risicosfeer van de klant liggen is Nl evenementen niet aansprakelijk

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

1. Ieder der partijen kan de overeenkomst tussentijds door opzegging beëindigen met inachtneming van
een opzegtermijn van 30 dagen. Beëindiging dient schriftelijk en per aangetekende post aan Nl evenementen te
geschieden.

2. Indien tot tussentijdse beëindiging is overgegaan door de klant, heeft Nl evenementen vanwege het ontstane
bezettingsverlies recht op compensatie van de klant, tenzij de aan de beëindiging voorafgaande gelegen
feiten en omstandigheden voor risico van Nl evenementen dienen te komen. De schadevergoeding bedraagt
minimaal 25% van het bij uitvoering van de overeenkomst te factureren bedrag.

3. Voor zover Nl evenementend e overeenkomst gedeeltelijk heeft uitgevoerd, is de klant, ingeval hij de
overeenkomst beëindigt, met inachtneming van artikel 7.1 gehouden het openstaande gedeelte van de
overeengekomen prijs binnen 14 dagen na beëindiging aan Nl evenementen te voldoen.

4. Nl evenementen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder inachtneming van
een opzegtermijn, met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst
en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, indien de klant enige verplichting op grond van de
overeenkomst (of deze algemene voorwaarden) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in geval van
faillissement of surséance van de klant, in geval de klant zijn crediteuren een akkoord aanbiedt, door
beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

5. Het recht zoals omschreven in artikel 7.4 laat het recht van Nl evenementen  onverlet om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. Alle betalingsverplichtingen van de klant op grond van deze overeenkomst
met betrekking tot de periode voor ontbinding van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht .

Artikel 8: overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke, van de wil van Nl evenementen onafhankelijke omstandigheid die
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals oorlog, oorlogsgevaar, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, al dan niet rechtstreeks van toepassing op Nederland, oproer, burgeroorlog,
uitsluiting, gedwongen stilstand, staking, brand, watersnood, epidemieën, ziekte van personeel, in-,
uitvoer- of verkoopverbod, sneeuwbelemmering, ijsbelemmering, windbelemmeringen vanaf windkracht
7, transportmoeilijkheden, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, storingen in
het bedrijf van Nl evenementen of in het bedrijf waarvan Nl evenementen haar materialen, halffabrikaten, grondstoffen
of diensten betrekt.

2. Nl evenementen is verplicht de klant zo spoedig mogelijk van het ontstaan van overmacht op de hoogte te
stellen. In geval van overmacht is Hanswijk bevoegd zijn verplichtingen op te schorten, met uitzondering
van die verplichtingen die reeds opeisbaar waren.

3. Indien de overmachttoestand al dan niet onderbroken, langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft
Nl evenementen  het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, voor
zover betreft het nog niet geleverde gedeelte. In dat geval kan de klant nimmer aanspraak maken op
vergoeding van enige schade en is de betaling van het wel geleverde terstond opeisbaar.

Artikel 9: aansprakelijkheid

1. Indien de uitvoering van een overeenkomst om welke reden dan ook wel leidt tot aansprakelijkheid, is
Nl evenementen in elk geval nimmer voor meer aansprakelijk dan voor 50% van de factuurwaarde (exclusief
BTW) van de betreffende order, met een maximum van € 5.000,–. Nl evenementen is nimmer aansprakelijk
voor indirecte en/of gevolgschade.

2. Nl evenementenaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die schade geleden menen te hebben
op grond van de door hem, ten behoeve van de klant, uitgevoerde order.

3. De klant vrijwaart Nl evenementen tegen alle schadeclaims van deze derden.

4. Nl evenementen is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of
gegevens die aan hem, door of namens de klant ter beschikking zijn gesteld. Zulks tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: elektronische berichtgeving

1. Nl evenementen is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade voortvloeiende uit een onjuiste,
onvolledige of ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van de tussen Nl evenementen en de klant
uitgewisselde elektronische gegevens.

Artikel  11: toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door Hanswijk
gesloten overeenkomsten dienen te worden behandeld door de bevoegde rechter te Utrecht.

Hoofdstuk 2: “Voorwaarden verhuur goederen voor weekmarkten”

Artikel 12: toepasselijkheid algemene bepalingen

1. De artikelen zoals opgenomen onder hoofdstuk 1 “Algemene Bepalingen” zijn van overeenkomstige
toepassing op de in dit hoofdstuk opgenomen artikelen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Artikel 13: toepasselijkheid

1. In opdracht van diverse gemeente(n) verhuurt Hanswijk goederen ten behoeve van de weekmarkten in
deze gemeenten. Het College van B&W en/of de gemeentelijke diensten zijn verantwoordelijk voor het
toewijzen van de standplaatsen op de weekmarkten.

2. De houder van een standplaats(vergunning) kan de goederen waaronder, doch niet uitsluitend
marktkramen, huren bij Nl evnementen . De onderliggende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de
tussen Nl evenementen en de huurder gesloten huurovereenkomst.

Artikel 14: beëindiging van de overeenkomst

1. Indien de standplaatsvergunning wordt ingetrokken/niet wordt verlengd, kan de huurder de
huurovereenkomst tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
Beëindiging dient schriftelijk per aangetekende post aan Nl evnementen te geschieden.

2. Indien de huurder besluit de standplaatsvergunning te beëindigen, wordt dit voornemen gelijk gesteld
met het einde van de standplaats. In afwijking van de artikelen 7 lid 1 en 14 lid 2 geldt een opzegtermijn
van 60 dagen. Beëindiging dient schriftelijk per aangetekende post aan Nl evenementen te geschieden.

3. Indien de huurder besluit niet langer goederen van Nl evenementen huren, wordt dit voornemen gelijk gesteld
met het einde van de standplaats. In afwijking van de artikelen 7 lid 1 en 14 lid 2 geldt een opzegtermijn
van 60 dagen. Beëindiging dient schriftelijk per aangetekende post aan Nl evenementen te geschieden.

Artikel 15: betaling

1. In aanvulling op artikel 5.4 is de huurder bevoegd om de huursom contant aan Nl evenementen te voldoen,
doch uiterlijk op de 15e dag van iedere kalendermaand waarop de huurbetaling betrekking heeft.

Artikel 16: verhuur

1. Indien de huurder aangeeft de standplaats op enig moment/periode niet te bezetten, is Nl evenementen
gerechtigd de standplaats inclusief de van haar gehuurde goederen aan een derde te verhuren, zonder
dat daar een huurvermindering voor de huurder tegenover staat.

Artikel 17: onderhuur en bruikleen

1. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om de van Nl evenementen gehuurde goederen aan derden onder te
verhuren en/of in buikleen te geven.

2. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: aansprakelijkheid huurder

1. De huurder zal zich gedurende de huurtijd als een goed huurder gedragen en de goederen uitsluitend
gebruiken overeenkomstig hun bestemming.

2. Vanaf het moment dat de gehuurde goederen aan de huurder zijn geleverd en daarmee in de macht van
de huurder of van een door de huurder aan te wijzen derde(n) wordt gebracht, is de huurder
aansprakelijk voor de schade aan of veroorzaakt door de gehuurde goederen. Indien dit laatste zich
voordoet, vrijwaart de huurder  Nl evenementen  tegen alle schadeclaims van deze derde(n).

3. Artikel 18 lid 2 is eveneens van toepassing ingeval de huurder Nl evenementen opdracht geeft de marktkramen
op te bouwen.

4. Artikel 18 lid 2 is niet van toepassing indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in artikel 16. In
dit geval is de derde aansprakelijk voor de gehuurde goederen.

5. Indien de huurder gebruik maakt van de diensten van arbeidskrachten van Nl evenementen, vallen deze
personen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

6. De huurder vrijwaart Nl evenementen  tegen schadeclaims voortvloeiende uit schade veroorzaakt door de
arbeidskrachten ex artikel 18 lid 5.

7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 19: klachten

1. Klachten met betrekking tot de hoedanigheid van de verhuurde goederen, waaronder, doch niet
uitsluitend de staat, de soort, de aantalen etc. dienen dezelfde dag als die van in ontvangst name aan
Hanswijk te worden medegedeeld, waarna de gebreken voor rekening en risico van huurder komen.

2. Wordt de klacht tijdig gemeld, zal Nl evenementen zich inspannen om voor vervanging van de goederen zorg te
dragen dan wel ze te laten repareren.

3. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van
een klacht.

4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 20: transport

1. Ingeval de huurder zelf zorgdraagt voor het transport van de goederen, geschiedt dit geheel voor
rekening en risico van de huurder. Indien en voorzover bij het laden en lossen van de goederen gebruik
wordt gemaakt van de diensten van Nl evenementen, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de
huurder.

2. Indien Nl evenementen zorgdraagt voor het transport van de goederen zullen de goederen uitsluitend worden
afgeleverd op de begane grond, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 21: weer

1. In het geval van dermate slechte weersomstandigheden, waarvan in ieder geval sprake is bij windkracht
7 of meer, één en ander ter beoordeling van Nl evenementen, is Nl evenementen gerechtigd de huurovereenkomst te
annuleren zonder enige gehoudenheid tot schade- of enig andere vergoeding jegens de huurder. Reeds
ontvangen bedragen zullen door Nl evenementen aan de huurder worden geretourneerd.

2. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op hoofdstuk 3 van deze algemene   voorwaarden

Hoofdstuk 3: “Voorwaarden verhuur overige goederen”

Artikel 22: toepasselijkheid algemene bepalingen

1. De artikelen zoals opgenomen onder hoofdstuk 1 “Algemene Bepalingen” zijn van overeenkomstige
toepassing op de in dit hoofdstuk opgenomen artikelen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 23: duur en beëindiging van de overeenkomst

1. De duur van de huurovereenkomst wordt aangegaan voor één of meerdere dagen (de huurtijd).

2. De huurder kan de huurovereenkomst tussentijds schriftelijk en per aangetekende post opzeggen, met
dien verstande dat de huurder Hanswijk dan het navolgende verschuldigd is:
 Bij opzegging van één maand of meer voorafgaande aan de aanvang van de huurtijd is de huurder
25% van huurprijs verschuldigd;
 Bij opzegging met meer dan twee weken voorafgaand aan de huurtijd 50% van de huurprijs;
 Bij opzegging korter dan twee weken voorafgaand aan de huurtijd zal 80% van de huurprijs;
 Opzegging met minder dan twee dagen voor de huurtijd is niet mogelijk;

Artikel 24: waarborgsom

1. Bij het aangaan van de overeenkomst is huurder gehouden aan Nl evenementen een waarborgsom te voldoen.
Na beëindiging van de overeenkomst zal de waarborgsom aan de huurder wordt geretourneerd indien
en voor zover nodig onder aftrek van alle nog openstaande facturen en/of schadevergoedingen. Over de
waarborgsom is Nl evenementen de huurder geen rente verschuldigd.